Prihlásením na odber bulletinu súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely vykonávania služby spravodajcu, ktorá obsahuje informácie o súčasných činnostiach správcu podľa článku 6 písm. 1 GDPR.

V súlade s čl. 13 sekcia 1 a odsek 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 27 apríl 2016. Informujem, že:

1. Správcom vašich údajov je Ariel Zgórski, ktorý prevádzkuje podnik SmartMe Ariel Zgórski so sídlom v Katoviciach, ul. Svätý Jana 11 / 4, NIP: 6482751882, REGON: 384481312.

2. Vaše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, sa spracúvajú s cieľom poskytnúť spravodajský servis obsahujúci informácie o aktuálnych činnostiach správcu podľa článku 6 písm. 1 GDPR.

3. Príjemcom vašich osobných údajov sú osoby oprávnené správcom, subjekty oprávnené podľa právnych ustanovení a externé subjekty podľa podpísaných zmlúv.

4. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať až do odvolania súhlasu so spracovaním.

5. Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín v rámci účelu spracovania.

6. Máte právo na prístup k svojim údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho stiahnutie.

7. Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27 April 2016r.

8. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

9. Vaše osobné údaje nebudú podliehať automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.